W dniu 9 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę[1], w której stwierdził iż Dłużnik będący osobą fizyczną ponosi solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 58413 KSH, jeżeli wierzyciel wytoczy przeciwko niemu powództwo w okresie biegu terminu określonego w tym przepisie. Tym samym Sąd Najwyższy rozwiał wątpliwości co do charakteru prawnego terminu z art. 58413 KSH.

Zgodnie z brzmieniem art. 58413 KSH, jeżeli doszło do przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego, osoba fizyczna prowadząca dotychczas taką działalność odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia. Odpowiedzialność ta trwa przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Przepis ten ma na celu przede wszystkim ochronę wierzycieli, przeciwdziałając ucieczce indywidualnych przedsiębiorców przed odpowiedzialnością za zobowiązania.

Charakter prawny trzyletniego terminu określonego w tym przepisie był sporny: czy jest to termin zawity (prekluzyjny) prawa materialnego, czy też należy go traktować w kategorii terminu przedawnienia roszczenia. Ostatecznie Sąd Najwyższy wskazał, iż termin ten jest terminem zawitym prawa cywilnego, co oznacza że nie stosuje się do niego przepisów o przerwaniu jego biegu. Jednakże, jeżeli wierzyciel w okresie trzech lat od dnia przekształcenia wytoczy powództwo przeciwko przekształconemu dłużnikowi, dłużnik będzie ponosił solidarną odpowiedzialność za zobowiązania.

W praktyce oznacza to, że jeżeli w ciągu trzech lat od dnia przekształcenia wierzyciel wniesie do sądu pozew przeciwko dłużnikowi (tj. osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), wierzyciel będzie mógł nadal żądać zaspokojenia od dłużnika, na zasadzie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania, nawet jeśli postępowanie przed sądem zakończy się po upływie tego trzyletniego terminu. Przeciwna wykładnia godziłaby w interesy wierzyciela, który uzyskując tytuł wykonawczy po upływie trzech lat od dnia przekształcenia, nie mógłby prowadzić przeciwko niemu egzekucji. Również sam dłużnik podejmując działania mające na celu przedłużenie postępowania, np. poprzez wnoszenie środków zaskarżenia.

[1] Por. uchwała SN z dnia 9.02.2017r., III CZP 98/16 oraz uchwała SN z dnia 9.02.2017r.  III CZP 113/16.